Kurs Przewodnikowski Lubachów - Pieszyce 2018-2019

KURS PRZEWODNIKOWSKI 2018-2019

Hufca ZHP Świdnica 

Lubachów, 27-30.12.2018 r.

Pieszyce, 4-6.01.2019 

Co to takiego? Kurs stanowiący część przeszkolenia do pełnienia funkcji drużynowego, skierowany jest dla wędrowników i osób, które chcą przygotować się do pełnienia roli harcerskiego wychowawcy. Program kursu będzie realizowany zgodnie ze „Standardem kursów przewodnikowskich ZHP”.

 

 • Organizatorzy 
 • Zespół Kadry Kształcącej Hufca Świdnica
 • Komenda Hufca ZHP w Świdnicy 
 • Komenda kursu 
 • hm. Aleksandra Karwala – komendantka
 • pwd. Katarzyna Drochomirecka – zastępczyni ds. programu
 • pwd. Zuzanna Pacześniak
 • phm. Oskar Kaszubowski 
 • Cel przedsięwzięcia 
 • przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP
 • stworzenie pola do wymiany doświadczeń
 • motywowanie i inspirowanie przyszłych instruktorów 
 • Czas, miejsce, kontakt 
 • Kurs odbędzie się w formie 2 zjazdów. Pierwszy z nich w terminie 27-30.12.2018 r. będzie miał miejsce w SSM w Lubachowie. Drugi zjazd odbędzie się w terminie 4-6.01.2019 r. w SSM w Pieszycach (Mickiewicza 8). Dojazd i powrót uczestników we własnym zakresie.
 • Rozpoczęcie kursu 27.12.2018 o godzinie 10:00, zakończenie I zjazdu (30.12.2018) o godzinie 18:00. Rozpoczęcie drugiego zjazdu (4.01.2019) o godzinie 17, a zakończenie w niedzielę do godziny 12:00.
 • Kontakt: Komendantka Kursu - Aleksandra Karwala - tel. 601 966 459, e mail: aleksandra.karwala@zhp.net.pl 
 • Zgłoszenia
 • Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz internetowy dostępny pod adresem formularz w terminie do 31 października 2018. 
  • Podpisaną zgodę rodziców należy składać w Komendzie Hufca ZHP w Świdnicy, ul. Lelewela 18 – do 30.11.2018 r. Załącznik znajduje się na końcu regulaminu.
  • Dodatkowa składka zadaniowa za kurs wynosi 250 zł dla uczestników z Hufca Świdnica. Dla uczestników spoza Hufca składka wynosi 500 zł.
  • Wpłaty należy dokonać na konto hufca: BZ WBK S.A. O/Świdnica 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 – do 14.11.2018 (po potwierdzeniu przyjęcia na kurs).
  • Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają osoby z hufca Świdnica (pozostali mogą zostać zakwalifikowani na kurs po 15. listopada).
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w sytuacji nie zebrania minimum 10 uczestników. 
 • Warunki uczestnictwa i ukończenia kursu*
 • Minimalny wiek – co najmniej 16 lat w momencie zakończenia kursu, czyli osoby urodzone przed 1.01.2004 r.
 • Złożone Przyrzeczenie Harcerskie
 • Uzyskanie zgody swojego komendanta hufca (dotyczy osób spoza Hufca ZHP Świdnica)
 • Uiszczenie wpłaty za kurs oraz przesłanie ankiety w terminie
 • Aktywny udział w zajęciach
 • Obecność na co najmniej 80% zajęć (nieobecności należy wcześniej zgłosić i nadrobić treści z tych zajęć). Opuszczenie więcej niż 20% zajęć jest jednoznaczne z  niezaliczeniem kursu.

*wszelkie odstępstwa od warunków należy konsultować z komendą kursu 

 • Zapewniamy
 • Pełne wyżywienie
 • Nocleg na łóżkach
 • Dostęp do węzła sanitarnego
 • Materiały programowe
 • Kadrę kształcącą z uprawnieniami
 • Wyprawkę uczestnika kursu
 • Moc wrażeń i niezapomnianą przygodę 

ZAŁĄCZNIK DO ANKIETY UCZESTNIKA KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO 

OŚWIADCZENIE

 • Wyrażam wolę uczestniczenia w Kursie Przewodnikowskim w dniach 27-30.12.2018 r. w Lubachowie oraz 4-6.01.2019 r. w Pieszycach. Zapoznałem/łam się z zasadami uczestnictwa i zaliczenia kursu.
 • Deklaruję czynnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach kursu oraz udostępnić wszystkie materiały wypracowane na zajęciach, a pomocne kadrze kursu w dokonaniu oceny uczestnika.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji kursu oraz jego celów przez organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego i w konsekwencji powyższego, wyrażam zgodę na:

            fotografowanie mojego dziecka;

            rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Związku Harcerstwa Polskiego, także tych, w których uczestniczyć          będzie moje dziecko;

            użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową          prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego, na wszystkich polach      eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie         autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze     zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.

 

.............................................................                                          ..............................................................     [data, podpis uczestnika]                                                         [data, podpis rodzica]

 

Zgoda rodziców na udział w kursie (dot. osób niepełnoletnich)

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Kursie Przewodnikowskim córki/syna:

 

 ............................................................................................................................................

27-30.12.2018 r. w Lubachowie oraz 4-6.01.2019 r. w Pieszycach.

 

.............................................................................

                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna)


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.